Публічний договір - Urban's Guru

Публічний договір

ФОП Образцова Ірина Сергіївна, іменована надалі «Виконавець», яка діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ, укладає цей Публічний договір на оплатне надання послуг (далі — «Договір»), з будь-якою особою, іменованою надалі «Замовник».

Цей Договір укладається шляхом публічної оферти і регламентує порядок надання послуг, права та обов’язки сторін.

Повний текст, цього Договору розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті http://urbans.guru.

Цей договір є публічною офертою Виконавця невизначеному колу осіб, безумовним підтвердженням прийняття умов цього Договору Замовником є оплата послуг Виконавця, в спосіб і розмірі визначений в цьому Договорі. Договір вважається укладеним після прийняття його умов Виконавцем.

Укладений Сторонами Договір про наступне:

 

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

 

1.1. Рекламні матеріали - інформація про особу, товари та / або послуги в графічному, відео, аудіо або текстовому форматі, яка розміщується Замовником на Web-сайті Виконавця відповідно до умов цього Договору та призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами щодо особи, товару і / або послуги. Перелік Рекламних матеріалів, період їх розміщення та інші вимоги передбачаються цим Договором та чинним законодавством України.

1.2. Послуги - послуги з розміщення Виконавцем Рекламних матеріалів на сторінках Web-сайту та/або в Програмних додатках на підставі цього Договору.

1.3. Web-сайт - в розумінні цього Договору означає сукупність web-сторінок, доступних в мережі Інтернет під доменним ім'ям http://urbans.guru.

1.4. Програмні додатки - програми, що вбудовуються в програмне забезпечення користувачів, що дозволяють відображати інформацію опубліковану на Web-сайті (в тому числі відео, аудио, графічне зображення) без використання браузера, як компонента користувальницького інтерфейсу на пристрої користувача. Програмний додаток візуально ідентифікується та відноситься до Web-сайту і є його частиною.

1.5. Пристрій - в розумінні цього Договору означає будь-який як стаціонарний, так і переносний пристрій (в т. ч. Електронна обчислювальна машина (ЕОМ), а також інше обладнання, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення (зокрема, але не виключно, мобільні телефони, смартфони, побутова техніка). Під Пристроями маються на увазі як існуючі на даний момент пристрої, так і ті, які можуть з'явитися в майбутньому, придатні для доступу до телекомунікаційної мережі з використанням, в т. ч. IP-протоколу, Браузерів і Програмних додатків, і для здійснення передачі даних, що функціонують на різних операційних системах.

1.6. Публікація — надання гласності будь-якій інформації на сайті.

1.7. Об’єкт Рекламування –  установа, компанія, заклад, засіб масової інформації, фізична або юридична особа на яку розповсюджуються рекламні матеріали.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надавати Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Послуги Виконавця в строки і на умовах, визначених у цьому Договорі.

2.2. Посвідченням факту належного надання Послуг за цим Договором є надання Виконавцем Замовнику доступу до сайту з можливістю розміщувати на ньому інформацію. За заявою Замовника  Виконавець складає та надає Акт прийому - передачі послуг (далі - «Акт»).

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Розміщувати на  Web-сайті рекламні матеріали.

3.1.2. Здійснювати загальний контроль за виконанням умов цього Договору Виконавцем.

 

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розміщувати на  Web-сайті рекламні матеріали, що не суперечать законодавству України.

3.2.2. На вимогу Виконавця надавати належним чином завірені копії відповідних ліцензій, дозволів та інших документів, пов'язаних з розміщенням Рекламних матеріалів відповідно до законодавства території їх розміщення.

3.2.3. У разі отримання повідомлення від Виконавця про невідповідність Рекламних матеріалів вимогам, встановлених в цьому Договорі, усунути такі невідповідності протягом 3 (трьох) робочих днів.

3.2.4. Надати Виконавцю всю необхідну для надання Послуг інформацію в термін, що дозволяє здійснити розміщення Рекламних матеріалів.

3.2.5. Інформувати Виконавця про будь-які обставини та заборони, які можуть вплинути на характер і терміни надання Послуг за цим Договором.

 

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Заблокувати Рекламні матеріали для перегляду користувачам Web-сайту в разі, якщо вони не відповідають вимогам цього Договору, етичним, політичним і тематичним принципами Web-сайту / web-сайтів третіх осіб. Про блокування розміщенних Рекламних матеріалів Виконавець протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляє Замовника і пропонує замінити заблоковані Рекламні матеріали або привести їх у відповідність з вимогами. Виконавець має право припинити надання Послуг до моменту усунення таких невідповідностей.

3.3.2. Залучати до виконання своїх зобов'язань третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за дії третіх осіб як за свої власні, а також нести витрати, пов'язані з таким залученням, у межах вартості послуг за цим Договором.

3.3.3. Призупинити або змінити терміни надання Послуг до виконання Замовником своїх зобов'язань, зокрема по оплаті Послуг, повідомивши про це Замовника, в т. ч. шляхом електронної пошти.

 

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. Надати Замовнику доступ для розміщення на Web-сайті рекламних матеріалів.

3.4.2. Здійснювати інформаційну і консультаційну підтримку Виконавця з питань розміщення, зміни та відображення на Пристроях Рекламних матеріалів в робочі дні з 9:00 до 17:00 години.

 

 1. МАТЕРІАЛИ, ЩО РОЗМІЩЮЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ

 

4.1. Замовник гарантує і самостійно в повному обсязі несе відповідальність за відповідність змісту, форми і / або факту розміщення Рекламних матеріалів, що розміщуються на Web-сайті  Виконавця, вимогам законодавства території їх розміщення, в т. ч. Законодавства про рекламу, інформацію, мову, суспільну мораль, інтелектуальну власність, захист приватних немайнових прав, про захист економічної конкуренції, а також загальноприйнятим етичним нормам. Виконавець не несе відповідальності за інформаційний зміст Рекламних матеріалів, які надав Замовник.

4.2. Замовник не має права без попереднього письмового узгодження з Виконавцем поміщати в Рекламні матеріали більше одного об'єкта рекламування. У разі невиконання Замовником зазначеного умови вартість Послуг з розміщення Рекламних матеріалів підлягає перегляду в бік збільшення.

4.3. Сторони погоджуються, що Виконавець отримує всі необхідні права для розміщення Рекламних матеріалів, що є об'єктами інтелектуальної власності.

4.4. Замовник підтверджує, що для розміщення на Web-сайті Виконавця Рекламних матеріалів, наданих Замовником, при наданні Послуг за цим Договором останньому не потрібно отримувати жодних додаткових дозволів від третіх осіб, і що ні Виконавець, ні треті особи, яких Виконавець залучає до надання Послуг за цим Договором, що не повинні будуть здійснювати ніяких платежів на користь як Замовника, так і будь-яких третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Web-сайті Рекламних матеріалів відповідно до умов цього Договору.

Замовник зобов’язується не розміщувати, а в разі розміщення негайно видаляти з Рекламних матеріалів інформацію яка:

 • містить відомості, що становлять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю;
 • містить заклик до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу та цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної нетерпимості або ворожнечі;
 • пропагує війну;
 • пропагує порнографію, культ насильства і жорстокості;
 • містить відомості про способи, методи розробки, виготовлення і використання, місцях придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів;
 • пропагує використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • містить інформацію про офіційно заборонені організації;
 • містить інформацію, що стосується корпоративних спорів;
 • містить іншу інформацію, розповсюдження якої заборонено чинним законодавством України.

4.5. Всі пред'явлені в належному порядку майнові претензії Виконавцю в зв'язку з порушенням прав третіх осіб, пов'язаних з утриманням, формою Рекламних матеріалів і / або фактом їх розміщення, в тому числі прав інтелектуальної власності, підлягають врегулюванню безпосередньо Замовником.

При цьому Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про такі претензії і, в разі порушення будь-яких судових проваджень в зв'язку з цим, залучити Замовника до участі в справі при розгляді відповідного позову в судовому порядку.

Замовник несе повну майнову відповідальність за порушення прав третіх осіб, пов'язаних з утриманням, формою і / або фактом розміщення Рекламних матеріалів. У разі стягнення з Виконавця шкоди за позовами третіх осіб, а також санкцій контролюючих органів, Замовник повністю відшкодовує Виконавцю виплачений останнім шкоди, санкції, а також всі пов'язані з цим витрати і збитки.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1. Замовник оплачує Послуги на підставі виставленого Виконавцем рахунку (рахунків), або відповідно до тарифів опублікованих на сайті шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.2. Зобов'язання Замовника по оплаті послуг Виконавця вважаються виконаними з моменту зарахування грошових сум на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. За ініціативою однієї із Сторін протягом строку дії Договору Сторони підписують Акт.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до законодавства, що застосовується до Договору. Винна в невиконанні та / або неналежному виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та / або неналежним виконанням прямі документально підтверджені збитки.

6.2. У разі ненадання або неналежного надання Послуг Виконавцем, Виконавець зобов'язується належним чином надати Послуги в додаткові терміни, попередньо повідомивши про це Виконавця.

6.3. У випадках ненадання або надання Замовником Виконавцю Рекламних матеріалів або іншої інформації з порушенням умов цього Договору, Виконавець має право заблокувати розміщення Рекламних матеріалів. На вимогу Виконавця Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю документально підтверджені збитки, понесені у зв'язку з невиконанням умов Договору, а також виплатити штрафні санкції, передбачені цим Договором.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Договір діє протягом 1 (одного) календарного року з моменту його укладення але, у всякому разі, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. У разі якщо Виконавець до закінчення дії Договору здійснить оплату послуг Виконавця на підставі отриманого рахунку то Договір автоматично пролонгується на 1 (один) календарний рік.

7.3. Дострокове розірвання Договору може бути здійснено:

7.3.1. На вимогу Виконавця, якщо Замовник не виконує свої обов’язки передбачені цим Договором.

7.3.2. За згодою Сторін. Якщо одна із Сторін вирішить достроково розірвати цей Договір, то така Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про намір розірвати Договір за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

 

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало результатом дії обставин непереборної сили (форс-мажор), під якими розуміються обставини, що виникли мимо волі і бажання Сторін і які Сторони не могли передбачити і / або запобігти розумними заходами.

8.2. Підтвердженням обставин непереборної сили є висновок уповноваженого державного органу, що має бути надано Стороною, яка посилається на обставини непереборної сили, іншу Сторону не пізніше, ніж на 30 (тридцятий) календарний день з моменту припинення дії обставин непереборної сили.

8.3. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 2 (двох) місяців поспіль, будь-яка із Сторін має право розірвати Договір, письмово повідомивши іншу Сторону про це не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

9.1. До цього Договору застосовується законодавство України, чинне на момент укладення цього Договору.

9.2. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

9.3. Використання Замовником будь-якої текстової і графічної інформації, створеної і розміщеної на WEB-Сайті, допускається тільки з письмового дозволу Виконавця.

9.4. Замовник погоджується з тим, що у разі односторонньої відмови від цього Договору за власною ініціативою, або у разі односторонньої відмови за ініціативою Виконавця, викликаного порушенням Замовником умов цього Договору або чинного законодавства, повернення грошових коштів, сплачених Замовником в рахунок оплати послуг, не здійснюється, навіть у випадку, якщо термін надання сплачених послуг не закінчений.

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Виконавець:                                                                          

Фізична особа-підприємець

Образцова Ірина Сергіївна

Поштова адреса: м.Буча, 08292,

вул.Л.Качинського, 4-В

Дата та номер запису в ЄДРПОУ

від 25.04.17 №23260000000003963

р/р 26006053007652

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 321842

І.П.Н. 3016903623